رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، سفیر ده کشور غربی را به دلیل درخواست آزادی یک فعال مدنی ترکیه «عنصر نامطلوب» نامید