فتوای قتل

2 March 2020

ایران‌اینترنشنال؛ گفت‌وگو با محمد تنگستانی، شاعر و روزنامه‌نگار درباره حکم ارتدادش

https://iranintl.com/ویدیو/گفت%E2%80%8Cوگو-با-محمد-تنگستانی،-شاعر-و-روزنامه%E2%80%8Cنگار-درباره-حکم-ارتدادش