کشته شدگان اعتراضات مردمی

8 April 2020

سینما ماهشهر پرانتز باز شهید گمنام

سینما ماهشهر برای من، شعر نیست بلکه یک اتفاق واشاره‌ای به یک فاجعه انسانی در تاریخ معاصر ایران است. اما شما، می‌توانید او را در  فرم […]